Omtale
Føj til favoritter Del Send
Byliv | 23/12/12

VOSA DANMARK INVITERE TIL DIALOG OG HYGGE - HVAD ER FATTIGDOM & FOLKEKØKKENER ?

Tidspunkt

Nytorv (Gammeltorv) (IKKE Kgs. Nytorv)

Nytorv torvet
1450 København K
 

 

  • Foto: Ikke oplyst Lagt på af bruger:
  • Foto: Ikke oplyst Lagt på af bruger:
  • Foto: Ikke oplyst Lagt på af bruger:
  • Foto: Ikke oplyst Lagt på af bruger:
  • Foto: Ikke oplyst Lagt på af bruger:
Brugeromtale
Oprettet af: VOSA A/S 23. dec 2012
Senest redigeret af VOSA A/S 28. dec 2012

Kom forbi Gammeltorv / Nytorv & tag en kop varm kakao, latte eller dejlige brændte mandler - til en lille dialog og lidt ekstra varme...

Vosa er der hverdag frem til Nytår for at gøre opmærksom på fattigdom & hvad det egentlig består af i dagens Danmark samt information om VOSA DANMARKS kommende folkekøkkener <3

Kom glad selvom snestorm & kulde trænger sig på - Så er det påklædningen der skaber varmen & jer der kommer forbi...

Vær hilset

Dialog om fattigdom & information om VOSA DANMARK´s Gratis Folkekøkkener

Lør. d. 22. til man. d. 31. december 2012
alle dage 12.00 - 21.00

Arrangementet går ud på at informere alle medmennesker om Vosa Danmark´s kommende folkekøkkener og en dialog om hvad fattigdom er i dagens Danmark.

Sted: Gammeltorv, Gammel torv med opstilling ud til strøget.

Arrangeret af VOSA F.M.B.A. Verdensorganisationen for sundhed & ansvar.

København K

HVORFOR SKAL VI GØRE DET FÆLLES

MADFATTIGDOM ER TILBAGE

Hundredtusindvis mangler penge og mad
260.000 danske husstande det er rigtig mange...

Det er blevet flere danske familier, der har svært ved at få pengene til at række i det daglige
Hver tiende dansker lever i en husstand, hvor det er svært eller meget svært at få pengene til at slå til. Det svarer til, at økonomien halter i 260.000 husstande. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Dermed er andelen af danskere med pengeproblemer vokset fra 9 til 10 procent på et år, og der er nu betydeligt flere med pengeproblemer end før krisen satte ind i 2007. Her havde kun 7 procent svært eller meget ved at få pengene til at slå til svarende til 180.000 husstande.
"Konsekvenserne er altså absolut til at få øje på: 80.000 danske familier er blevet skubbet ud i pengeproblemer i løbet af krisen. Dermed er der rundt regnet en kvart million danske husstande, der lever med daglige pengeproblemer. Det er selvsagt en trist udvikling, som dog desværre ikke er så overraskende i lyset af stigningen i ledigheden og det betydelige fald i boligpriserne," siger cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, Lone Kjærgaard.

- Langt de fleste har problemer
"Det er vigtigt at hæfte sig ved, at langt de fleste danskere har problemer med privatøkonomien." citat Adm.Direktør i Vosa Danmark, Chris Brix Aagaard

HVERT FJERDE MENNESKE I DANMARK KAN IKKE FÅ PENGENE TIL AT RÆKKE
STØT DANMARK – DET ER VORES FÆLLES ANSVAR AT ALLE HAR DET DEJLIGT

WWW.VOSA.DK - VI GØR DET NU...

on english...

Come by Gammeltorv / Nytorv & have a cup of hot chocolate or latte with a little dialogue and a little extra warmth ...

VOSA's everyday until the New Year to raise awareness of poverty & what it actually consists of in today's Denmark as well as information on VOSA DENMARK upcoming soup kitchens <3

Come happy though blizzard & cold comes to mind - Then it's dress code that creates heat & you who pass by ...

Greetings

Dialogue on Poverty & information about VOSA DENMARK's Free People Kitchens

Sat on 22 to man. on 31 December 2012
every day from 12.00 to 21.00

The event is to inform all fellow human beings on VOSA Denmark's upcoming soup kitchens and a dialogue on what poverty is in Denmark today.

Location: Old Square, Old square with setting out to street.

Arranged by VOSA F.M.B.A. World Organisation for Health & responsibility.

Copenhagen K

WHY WE DO IT COMMON

FOOD POVERTY IS BACK

Hundreds of thousands missing money and food
260,000 Danish households it is a lot ...

It has been several Danish families who find it difficult to get the money to row in the daily
Every tenth Dane living in a household where it is difficult or very difficult to get money to strike. It means that the economy is lagging in 260,000 households. The new figures from Statistics Denmark.

Thus, the share of Danes with money problems grew from 9 to 10 percent in a year, and there are now significantly more people with money problems than before the crisis hit in 2007. Here, only 7 percent difficult or much of the money to strike equivalent to 180,000 households.
"The impact is therefore absolutely to spot: 80,000 Danish families have been pushed into money problems during the crisis. Consequently, there is roughly a quarter of a million Danish households living with daily money problems. Obviously it is a sad development that However, unfortunately, is not so surprising in light of the increase in unemployment and the significant fall in house prices, "says chief economist at AL Bank, Lone Kjaergaard.

- The vast majority have problems
"It is important noting that the vast majority of Danish citizens have problems with personal finances." Quote managing director of VOSA Denmark, Chris Brix Aagaard

EVERY FOURTH MAN IN DENMARK CAN NOT GET MONEY TO ROW
SUPPORT DENMARK - IT IS OUR COMMON RESPONSIBILITY THAT ALL HUMANS IN OUR COUNTRY HAVE IT LOVELY

WWW.VOSA.DK - WE DO IT NOW ...

in german...

Kommen Sie vorbei Gammeltorv / Nytorv und haben eine Tasse heißer Schokolade oder Latte mit einem kleinen Dialog und ein wenig mehr Wärme ...

VOSA den Alltag bis Neujahr um das Bewusstsein für Armut und was es eigentlich aus in der heutigen Dänemark sowie Informationen über VOSA DÄNEMARK kommenden Suppenküchen <3

Kommen Sie gerne, obwohl Blizzard & kalt in den Sinn kommt - dann ist es Kleiderordnung, die Hitze und die ihr vorbei schafft ...

Gruß

Dialogue on Poverty & Informationen über Free People VOSA Dänemark Küchen

Sa on 22 den Menschen. auf 31 Dezember 2012
jeden Tag von 12.00 bis 21,00

Die Veranstaltung ist für alle Mitmenschen auf kommende Suppe VOSA Dänemarks Küche und einen Dialog darüber, was Armut ist in Dänemark heute zu informieren.

Ort: Old Square, Old Platz mit Festlegung zur Straße.

Arrangiert von VOSA F.M.B.A. Weltorganisation für Gesundheit & Verantwortung.

Copenhagen K

Warum wir es tun COMMON

MADFATTIGDOM IS BACK

Hunderttausende fehlende Geld und Lebensmittel
260.000 dänische Haushalte ist es viel ...

Es wurde mehrere dänische Familien die es schwierig, das Geld zu finden, um in der täglichen rudern
Jeder zehnte Däne in einem Haushalt leben, wo es schwierig oder sehr schwierig, Geld zu streiken bekommen. Es bedeutet, dass die Wirtschaft in 260.000 Haushalten hinterher. Die neuen Zahlen von Statistics Denmark.

So wuchs der Anteil der Dänen mit Geld Probleme von 9 bis 10 Prozent in einem Jahr, und es gibt jetzt deutlich mehr Menschen mit Geld Probleme als vor der Krise im Jahr 2007 getroffen. Hier nur 7 Prozent schwierig oder viel von dem Geld zu schlagen entspricht 180.000 Haushalte.
"Die Wirkung ist daher absolut zu erkennen:. 80.000 dänischen Familien haben in Geld Probleme während der Krise geschoben Folglich gibt es etwa ein Viertel der eine Million dänische Haushalte mit täglichen Geldsorgen Offensichtlich ist es eine traurige Entwicklung ist, dass. Doch leider ist nicht so überraschend in Anbetracht der Zunahme der Arbeitslosigkeit und der deutliche Rückgang der Immobilienpreise ", sagt Chefvolkswirt AL Bank, Lone Kjaergaard.

- Die überwiegende Mehrheit haben Probleme
"Es ist wichtig, darauf hingewiesen, dass die überwiegende Mehrheit der Dänishe Probleme mit persönlichen Finanzen zu haben." Zitat Geschäftsführer VOSA Dänemark, Chris Brix Aagaard

Jeder vierte Mann in Dänemark kein Geld zu rudern
Support Dänemark - es ist unsere gemeinsame Verantwortung, all die schönen

WWW.VOSA.DK - WE DO IT NOW ...

in spanish...

Venga Gammeltorv / Nytorv y tomar una taza de chocolate caliente o café con leche con un poco diálogo y una calidez extra ...

VOSA de todos los días hasta el Año Nuevo para crear conciencia de la pobreza y lo que en realidad se compone de hoy en Dinamarca, así como información sobre VOSA DINAMARCA próximo comedores <3

Ven feliz aunque ventisca fría y viene a la mente - Entonces es código de vestimenta que genera calor y que pasáis por ...

Saludos

Diálogo sobre Pobreza e información sobre cocinas gratis VOSA Dinamarca Personas

Sáb el 22 de para el hombre. el 31 de Diciembre 2012
todos los días desde 12.00 hasta 21,00

El evento es informar a todos los demás seres humanos en comedores próximos VOSA de Dinamarca y un diálogo sobre qué es la pobreza en Dinamarca hoy.

Ubicación: Plaza Vieja, Plaza Vieja con salir a la calle.

Organizado por VOSA F.M.B.A. Organización Mundial para la Salud y la responsabilidad.

Copenhagen K

FOOD POVERTY IS BACK

Cientos de miles de desaparecidos dinero y comida
260.000 hogares daneses es mucho ...

Ha habido varias familias danesas que tienen dificultades para conseguir el dinero para remar en el diario
Cada Dane décimo vivir en un hogar donde es difícil o muy difícil conseguir dinero para la huelga. Esto significa que la economía se está quedando en 260.000 hogares. Las nuevas cifras de Estadísticas de Dinamarca.

Por lo tanto, la participación de los daneses con problemas de dinero creció de 9 a 10 por ciento en un año, y ahora hay muchas más personas con problemas de dinero que antes de la crisis golpeó en 2007. En este caso, sólo el 7 por ciento de difícil o gran parte del dinero de huelga equivalente a 180.000 hogares.
"El impacto es por lo tanto absolutamente a punto:. 80.000 familias danesas han sido empujados a problemas de dinero durante la crisis consiguiente, existe aproximadamente un cuarto de millón de hogares daneses que viven con problemas de dinero diario Obviamente es un hecho triste que. Sin embargo, por desgracia, no es tan sorprendente a la luz del aumento del desempleo y la caída significativa en los precios de la vivienda ", dice el economista jefe del Banco AL, Lone Kjaergaard.

- La gran mayoría tiene problemas
"Es importante destacar que la gran mayoría de los estadounidenses tienen problemas con las finanzas personales". Citar director general de VOSA Dinamarca, Chris Brix Aagaard

CADA CUARTO HOMBRE EN DINAMARCA NO PUEDE TENER DINERO PARA FILA
APOYO A DINAMARCA - Es nuestra responsabilidad común a todos los ENCANTADOR

WWW.VOSA.DK - LO HACEMOS AHORA ...

 

Se steder i nærheden...

Javascript is required to view this map.
Kort

Skriv en anmeldelse

Du skal være logget ind for at skrive en kommentar. Log ind eller Register